Algemene voorwaarden:

Algemene voorwaarden van Marketing Guys (onderdeel van Margu BV)

Artikel 1 / DEFINITIES
“Marketing Guys” Marketing Guys is een officiële –bij de KvK geregistreerde- handels naam van Margu BV, gevestigd
Amersfoort.
“Margu” : Margu BV te Amersfoort, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Gooi-, Eem- en Flevoland onder
nummer 54169054.
“Opdrachtgever” : de natuurlijke of rechtspersoon waarmee Margu (of Marketing Guys) een overeenkomst heeft gesloten.
“Algemene voorwaarden” : de algemene voorwaarden van Marketing Guys (onderdeel van Margu )(Artikel 1 tot en met 12)
“Overeenkomst” : de Overeenkomst tussen Marketing Guys (Margu) en opdrachtgever die terzake van de Dienst tot stand komt op de wijze als bepaald in artikel 3.
“Dienst” : de door Marketing Guys (Margu) te verlenen online marketingdienst(en) of trainingen

Artikel 2 / TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en aanvaardingen van de
zijde van Margu, waaronder met name maar niet beperkt tot Overeenkomsten en/of
Overeenkomsten welke daar al dan niet rechtstreeks uit voortvloeien.
2. Voorzover in tot Margu gerichte aanbiedingen of aanvaardingen wordt verwezen naar andere
(algemene) voorwaarden, wordt de toepasselijkheid daarvan door Margu hierbij uitdrukkelijk van de
hand gewezen.
3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts mogelijk voorzover zulks voorafgaand
aan het aangaan van Overeenkomsten expliciet en schriftelijk door Margu is aangegeven.
4. Ingeval van vernietiging van één of meer van de artikelen uit deze algemene voorwaarden,
blijven de overige artikelen onverminderd van kracht.

Artikel 3 / AANBIEDINGEN EN OVEREENKOMSTEN
1. Iedere door Margu uitgebrachte aanbieding, zowel mondeling als schriftelijk, is geheel vrijblijvend.
Schriftelijke aanbieding zijn geldig voor de duur van 30 dagen te rekenen vanaf de dag der
dagtekening.
2. Vermelding van maten en/of gewichten, van afbeeldingen of tekeningen, van technische
specificaties, kleur en soort, hoeveelheid en samenstelling, vermogens en kwaliteit e.d. in catalogi,
brochures en of op andere wijze geschiedt zo nauwkeurig mogelijk. Deze opgaven zijn echter slechts
bindend voor zover zulks uitdrukkelijk door Margu schriftelijk is bevestigd.
3. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat door Margu de ongewijzigde aanvaarding
door de opdrachtgever van het door Margu aan de opdrachtgever gedane aanbod ontvangen is,
zulks onder de opschortende voorwaarde van goedkeuring door Margu.
4. Bij afwijkende aanvaarding door de opdrachtgever van een door Margu aan de opdrachtgever
gedaan aanbod, komt de overeenkomst eerst tot stand op het moment dat Margu expliciet en
schriftelijk aan de opdrachtgever meedeelt akkoord te gaan met deze afwijkende aanvaarding, één
en ander onverminderd hetgeen zoals bepaald in het voorgaande artikellid.
5. Alle door Margu aan de opdrachtgever gedane aanbiedingen en tussen de opdrachtgever en
Margu aangegane overeenkomsten, zijn gebaseerd op uitvoering in voor Margu normale werktijden
en omstandigheden. Indien arbeid in overwerktijden en/of onder afwijkende omstandigheden wordt
verlangd dan worden de kosten daarvan als meerwerk gezien en brengt Margu de opdrachtgever
deze kosten als zodanig in rekening.
6. Alle door Margu vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anderszins is
aangegeven.
7. Ingeval de Opdrachtgever zulks schriftelijk verzoekt, kan de inhoud van de overeenkomst na
totstandkoming daarvan uitsluitend zodanig gewijzigd worden als Margu expliciet en schriftelijk aan
de Opdrachtgever op een dergelijk verzoek heeft aangegeven. Voorzover de door de Opdrachtgever
verzochte wijzigingen niet van geringe aard zijn, worden de kosten voor deze door Margu als
meerwerk aangemerkt en wordt de overeenkomst gewijzigd voortgezet ingevolge hetgeen door
Margu aan de Opdrachtgever is aangegeven.
8. De opdrachtgever is verplicht om aan Margu die medewerking te verlenen, welke noodzakelijk
is voor het uitvoeren van de overeenkomst.
9. Opdrachtgever zal bij uitvoering van de overeenkomst op eigen kosten alle noodzakelijke
voorzieningen zoals, maar niet beperkt tot, elektrische spanning, licht, telecommunicatiefaciliteiten
en hulpmaterialen aan Margu ter beschikking stellen.
10. Indien aan de zijde van Margu enige vertraging in de levering en/of uitvoering van de
overeenkomst mocht ontstaan welke direct of indirect voortvloeit uit het door de opdrachtgever
niet verlenen van de vereiste medewerking zoals omschreven in dit artikel, zal Margu ter uitvoering
van de overeenkomst die rechtshandelingen treffen welke noodzakelijk zijn en zullen de daaraan
verbonden kosten als zijnde schade aan de zijde van Margu voor rekening van de opdrachtgever
komen.
11. Margu is gerechtigd ter uitvoering van de overeenkomst voor eigen rekening hulppersonen,
waaronder ondergeschikten, in te schakelen. De kosten zoals genoemd in dit artikellid komen slechts
voor rekening van Margu voorzover de inschakeling van deze hulppersonen niet nader in de
overeenkomst is omschreven.
12. Ingeval partijen een gefaseerde uitvoering van de overeenkomst zijn overeengekomen, waarbij
iedere fase afzonderlijk door de opdrachtgever goedgekeurd dient te worden, is Margu gerechtigd
de uitvoering van een opvolgende fase op te schorten ingeval de opdrachtgever voor de voltooide
fase geen goedkeuring heeft gegeven en/of goedkeuring weigert.
13. De startdatum van het contract is de 1e van de maand waarover de eerste factuur wordt
verstuurd door Margu.
14. De duur van de overeenkomst is één (1) jaar, mits anders in het voorstel is overeengekomen.
15. De overeenkomst wordt aan het einde van de looptijd automatisch verlengd met de
oorspronkelijke contractduur.

Artikel 4 / GEHEIMHOUDING
1. Partijen zijn verplicht alles in het werk te stellen om te voorkomen dat de vertrouwelijke
informatie van de andere partij welke hen in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ter
kennis is gekomen ter kennis of in handen van derden komt. Één en ander geldt niet indien de
openbaarmakende partij aantoont dat bepaalde informatie reeds publiekelijk bekend is, anders dan
door schending van deze geheimhoudingsverplichting.
2. Het is partijen niet toegestaan in advertenties, reclame-uitingen, dan wel anderszins binnen het
kader van hun marketingactiviteiten melding te maken van het feit dat tussen hen een zakelijke
relatie bestaat of heeft bestaan, behoudens voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
van de betreffende partij.
3. Overtreding van het voorgaande artikellid maakt dat de overtredende partij aan de andere
partij per overtreding een voor deze partij direct en zonder nadere ingebrekestelling opeisbare
boete van € 5.000,00 (zegge: vijfduizend euro en nul eurocent) verschuldigd is, zulks onverminderd
het recht van partijen om de volledig door hen geleden schade op de overtredende partij te
verhalen.
4. Ingeval van einde van de overeenkomst om welke reden dan ook, blijven de bepalingen van dit
artikel onverminderd van kracht.

Artikel 5 / LEVERING
1. De door Margu aangegeven levertijd gaat in op het moment dat de overeenkomst tot stand is
gekomen, althans op het moment dat de opdrachtgever aan Margu de voor levering benodigde
inlichtingen heeft verstrekt en/of voorzover de opdrachtgever aan de op hem bij aangaan van de
overeenkomst rustende verplichtingen heeft voldaan.
2. De opdrachtgever zal Margu bij overschrijding van de overeengekomen levertijd anders dan
door overmacht, een redelijke termijn gunnen om alsnog aan haar verplichtingen te voldoen. Margu
is in ieder geval eerst na ommekomst van deze redelijke termijn in verzuim van haar
leveringsverplichting.
3. In een geval als omschreven in artikel 3 lid 12, wordt de overeengekomen levertijd verlengd
met de duur van het uitblijven van goedkeuring door de opdrachtgever, één en ander voorzover het
uitblijven van deze goedkeuring niet het rechtstreeks gevolg is van enige tekortkoming in de
nakoming zijdens Margu.
4. Indien aan de zijde van Margu gerede twijfel ontstaat aangaande het voldoen van de
opdrachtgever aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst, met name maar niet beperkt tot zijn
betalingsverplichting, is Margu zonder dat zij daardoor in verzuim van haar verplichtingen uit de
overeenkomst geraakt bevoegd deze op te schorten.

Artikel 6 / BETALING
1. Betaling van facturen geschiedt door de opdrachtgever binnen 15 dagen na de op de
betreffende factuur aangegeven factuurdatum, tenzij Margu expliciet en schriftelijk een andere
betalingstermijn aan de opdrachtgever heeft aangegeven.
2. Betaling van facturen door de opdrachtgever geschiedt zonder verrekening, aftrek,
compensatie en/of opschorting uit welken hoofde dan ook, tenzij Margu de opdrachtgever daarvoor
expliciet en schriftelijk toestemming heeft gegeven.
3. Bij gebreke van betaling door de opdrachtgever van het volledige factuurbedrag binnen de
termijn als omschreven in lid 1 van dit artikel, is de opdrachtgever zonder nadere ingebrekestelling in
verzuim van deze betaling. Ingeval de opdrachtgever in verzuim is, is deze aan Margu over het
openstaande factuurbedrag een contractuele rente van 1% per maand verschuldigd, althans de
wettelijke rente over het openstaande factuurbedrag voorzover de wettelijke rente de hiervoor
genoemde contractuele rente mocht overstijgen.
4. Door de opdrachtgever verrichte betalingen komen eerst in mindering op de ingevolge het
vorenstaande artikellid aan Margu verschuldigde rente en kosten en vervolgens op de langst
openstaande factuurbedragen.
5. Margu is niet gehouden tot enige prestatie zolang opdrachtgever in verzuim is.
6. Ten laste van opdrachtgever komen alle op de invordering vallende kosten, gerechtelijke dan
wel buitengerechtelijke, de laatste ten belopen van een percentage als vast te stellen volgens het
alsdan vigerende incassotarief van de Nederlandse orde van advocaten, doch met een minimum van
€ 75,00.
7. Margu is gerechtigd binnen het kader van de desbetreffende dwingendrechtelijke wettelijke
bepalingen, vooruitbetaling te verlangen alvorens met de uitvoering van de opdracht een aanvang te
nemen.
8. Alle vorderingen van Margu op de opdrachtgever worden (al dan niet ingevolge de in artikel 9.1
genoemde ontbinding) direct opeisbaar ingeval de opdrachtgever in staat van faillissement wordt
verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, de wettelijke schuldsanering op hem van
toepassing wordt verklaard, of hij door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de
beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, dan wel door iedere
mededeling van en/of omstandigheid aan de zijde van de opdrachtgever waardoor Margu gegronde
vrees heeft dat de opdrachtgever in de nakoming van zijn verplichtingen zal tekortschieten. Van een
hiervoor genoemde omstandigheid is in ieder geval sprake, indien Margu de opdrachtgever om
aanvullende zekerheidstelling tot nakoming van zijn verplichtingen verzoekt en deze
zekerheidstelling uitblijft dan wel onvoldoende blijkt.
9. De tarieven van Margu worden jaarlijks geïndexeerd overeenkomstig de consumentenprijsindex
(CPI) van het CBS.

Artikel 7 / EIGENDOMSVOORBEHOUD en INTELLECTUEEL EIGENDOM
1. Margu behoudt zich de eigendom voor van door haar geleverde of te leveren zaken totdat
volledig aan haar zullen zijn voldaan:
a. de door de Opdrachtgever verschuldigde prestaties voor alle krachtens de Overeenkomst
geleverde of te leveren Diensten en/of Goederen;
b. vorderingen wegens tekortschieten van de Opdrachtgever in de nakoming van de Overeenkomst.
2. Alle huidige en toekomstige intellectuele eigendomsrechten en daaraan gerelateerde rechten
op de resultaten van de werkzaamheden die Margu in opdracht van de Opdrachtgever verricht,
berusten bij Margu. Voor zover aan het verkrijgen van voornoemde intellectuele eigendomsrechten
formaliteiten zijn verbonden, zal uitsluitend Margu die kunnen verrichten.
3. De Opdrachtgever garandeert dat de door hem in het kader van de uitvoering van de opdracht
aan Margu ter beschikking gestelde materialen, gegevens, inhoud en mededelingen etc geen inbreuk
maken op wettelijke voorschriften noch op beschermende rechten van derden noch anderszins
onrechtmatig zijn ten opzichte van derden en vrijwaart Margu voor de aanspraken ter zake van
derden c.q. voor de directe en indirecte gevolgen, zowel financiële als andere, die uit het gebruik van
die materialen, gegevens, etc, door Margu voortvloeien.
4. Indien enige zaak in gevolge lid 1 of 2 aan Margu toekomt, kan de Opdrachtgever daarover
uitsluitend beschikken in het kader van normale bedrijfsuitoefening. De Opdrachtgever mag echter
deze zaak niet in eigendom overdragen of in pand geven of anderszins met een beperkt recht
bezwaren.
5. De Opdrachtgever is niet gerechtigd de zaken of de daarin besloten of op andere wijze aan hem
bekend geworden gegevens aan derden te openbaren, tenzij Margu uitdrukkelijk schriftelijk hiervoor
toestemming geeft.
6. Bij overtreding van het in lid 2 en lid 4 bepaalde is Opdrachtgever voor iedere overtreding een
boete verschuldigd van € 5.000,- , onverminderd het recht van Margu op volledige
schadevergoeding.

Artikel 8 / ONTBINDING
1. Onverminderd de wettelijke bevoegdheden van Margu ingeval van verzuim van de
opdrachtgever, wordt de overeenkomst ontbonden zonder rechtelijke tussenkomst na een
schriftelijke verklaring op het tijdstip, waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt
verklaard, voorlopige surseance van betaling aanvraagt, de wettelijke schuldsanering op hem van
toepassing wordt verklaard, of hij door beslaglegging, ondercuratelestelling of anderszins de
beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest.
2. Door de ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De
opdrachtgever is aansprakelijk voor de door Margu geleden schade, onder meer bestaande uit, maar
niet beperkt tot winstderving.
3. Het opzeggen van de overeenkomst dient schriftelijk te geschieden tenminste twee (2)
maanden voor het verstrijken van de overeenkomst.

Artikel 9 / AANSPRAKELIJKHEID
1. Margu is slechts aansprakelijk voor schade welke aan de zijde van de opdrachtgever is ontstaan
ten gevolge van het toerekenbaar tekortkomen in de nakoming van de overeenkomst door Margu,
dan wel door Margu ter uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden en/of
ondergeschikten, waarbij de hoogte van het door Margu te betalen schadebedrag is beperkt tot de
geldelijke waarde van de overeenkomst waarin door Margu, dan wel door Margu ter uitvoering van
de overeenkomst ingeschakelde derden en/of ondergeschikten toerekenbaar tekort is geschoten.
Ingeval van duurovereenkomsten, dan wel overeenkomsten met een duur langer dan zes maanden, is
de hoogte van het door Margu te betalen schadebedrag beperkt tot de geldelijke waarde van
maximaal zes maanden van deze overeenkomst.
2. Margu is niet aansprakelijk voor enige schade die al dan niet ter uitvoering van de
overeenkomst direct of indirect is ontstaan door handelingen van de opdrachtgever, dan wel door de
opdrachtgever ingeschakelde derden en/of ondergeschikten.
3. Voorzover de opdrachtgever schade heeft geleden welke is ontstaan door onrechtmatige daad,
opzet en/of grove schuld van Margu, dan wel van door Margu ingeschakelde derden en/of
ondergeschikten, is de hoogte van het door Margu te betalen schadebedrag is beperkt tot een
bedrag van € 250.000,- per schadetoebrengend feit, waarbij een reeks van samenhangende feiten
wordt gezien als één feit.
4. Naast aansprakelijkheid zoals in dit artikel is aangegeven, is Margu niet aansprakelijk voor enige
andere schade welke aan de zijde van de opdrachtgever mocht ontstaan.
5. Indien en voor zover op bovenstaande bepalingen geen beroep kan worden gedaan zal de
schadevergoeding per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als
één gebeurtenis, in geen geval meer bedragen dan de prijs exclusief omzetbelasting bedongen bij de
overeenkomst tussen partijen in het kader waarvan de gebeurtenis zich heeft voorgedaan.

Artikel 10 / OVERMACHT
1. De tussen Margu en de opdrachtgever overeengekomen leveringstermijn wordt verlengd met
de periode gedurende welke Margu door overmacht verhinderd is aan haar verplichtingen te
voldoen.
2. Van overmacht aan de zijde van Margu is sprake, indien Margu na het sluiten van de
overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de
voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, terrorisme,
oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en
uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machines, storingen in de levering van
energie, alles zowel in het bedrijf van Margu als bij derden van wie Margu de ter uitvoering van de
overeenkomst benodigde zaken moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan
niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld of risicosfeer van Margu
ontstaan.
3. Indien door overmacht de levering meer dan twee maanden vertraagd wordt, zijn zowel Margu
als de opdrachtgever bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen. In dat geval heeft
Margu slechts recht op de door haar gemaakte kosten, waaronder begrepen de vergoeding voor de
reeds aan de opdrachtgever geleverde zaken. Voor het overige zijn partijen alsdan over en weer niet
gehouden tot enige ongedaanmakingsverplichting en/of schadevergoeding.

Artikel 11 / GESCHILLEN
1. Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, naar aanleiding van hun overeenkomst
dan wel van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn of uit enige andere
bestaande of toekomstige rechtsbetrekking zoals bijvoorbeeld zij het niet uitsluitend ter zake van
onrechtmatige daad, onverschuldigde betaling en/of ongerechtvaardigde verrijking, zullen worden
beslecht door de Rechtbank te Arnhem, zulks behoudens en voor zover dwingende
competentieregels daaraan in de weg zouden staan.
2. Op alle tussen Margu en de opdrachtgever bestaande rechtsverhoudingen, waaronder
precontractuele rechtsverhoudingen, is Nederlands recht van toepassing.
3. Een geschil wordt geacht aanwezig te zijn, zodra één der partijen zulks verklaart.

Start typing and press Enter to search